Splašková kanalizace Lochovice

Hlášení poruch kanalizace tel.: 602 375 292
Poruchy na domácích přečerpávacích stanicích
splaškové kanalizace obce Lochovice

Poruchy hlaste na tel. 602 375 292 (p.Miloš Kořínek – smluvní elektrosevis)
tel. 723 175 666 (p. Vladimír Císař – technický pracovník obce)

UPOZORNĚNÍ – upozorňujeme občany, že veškeré opravy vedeme v evidenci. Servisní technik nebo technický pracovník obce sepíše s každým majitelem, který závadu nahlásí, servisní protokol se zaznamenáním údajů o příčině opravy a o času prováděné opravy. V případě, že se prokáže, že porucha na domovní přečerpávací stanici vznikla v důsledku nesprávného zacházení nebo v rozporu s kanalizačním řádem (viz smlouva o odvádění splaškových vod), budou náklady na opravu naúčtovány majiteli nemovitosti.

KANALIZAČNÍ ŘÁD stokové sítě obce Lochovice

 

 

UPOZORNĚNÍ – OPRAVY PORUCH DOMÁCÍCH PŘEČERPÁVACÍCH STANIC ke stažení